WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

 2020-06-15    
Wójt Gminy Pątnów – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych na terenie gminy Pątnów.
Spis zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 roku.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:
1. być pełnoletni
2. zamieszkiwać na terenie gminy Pątnów
3. posiadać co najmniej wyksztalcenie średnie
4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie
5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1. Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie zakończone egzaminem testowym.
2. Rachmistrz spisowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
3. Wynagrodzenie rachmistrza wynosi 37 zł brutto za każde prawidłowo spisane gospodarstwo rolne.
4. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, które powinno zawierać adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, ewentualnie miejsce zatrudnienia lub nazwę uczelni w przypadku studiów.
2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej.
3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe). Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
4. Informacja dotycząca RODO.

Składanie ofert:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w godzinach pracy Urzędu Gminy Pątnów w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. Dokumenty, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. O kolejności zgłoszeń decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.
Adres do doręczeń:
Urząd Gminy Pątnów
Pątnów 48
98-335 Pątnów
2. Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie https://rolny.spis.gov.pl/
3. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Jagoda Głąb, tel. 43/886 52 20.

Ogłoszenie o nabosze kandydatów na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku - pobierz
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych - pobierz
Załącznik nr 1 - Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego do PSR 2020 r. - pobierz
Załączniki nr 2-3 Oświadczenia - pobierz