WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2020 roku

 2020-02-07    
Wójt Gminy Pątnów informuje o możliwości składania wniosków na sfinansowanie usunięcia z nieruchomości azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do 31 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Pątnów (II piętro, pok. 203).
Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Pątnów, I piętro, pokój 104, II piętro pokój 203 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Pątnów – www.patnow.pl.
Załącznikami do wniosku są:
- kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości z której pochodzą wyroby zawierające azbest, bądź zgoda właściciela na realizację zadania.
- kserokopia zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenia na budowę, wymaganego w przypadku gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę.
- kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego azbest, że prace demontażu wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Dopuszcza się złożenie oświadczenia przez właściciela nieruchomości o prawidłowym wykonaniu zadania przez firmę świadczącą usługę demontażu pokrycia dachowego (dotyczy osób składających wniosek o odbiór i utylizację).
Finansowaniem będą objęte następujące czynności: demontaż, przygotowanie do transportu, załadunek i transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
Właściciel nieruchomości nie ponosi żadnych kosztów z tytułu w/w czynności.
Finansowanie nie obejmuje: kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego, kosztów demontażu powierzchni z innych materiałów niż zawierające azbest, elementów towarzyszących rozbiórce, kosztów zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi.
Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (do 90% kosztów realizacji zadania) oraz środki własne z budżetu Gminy Pątnów (od 10% kosztów realizacji zadania).
Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela Pan Dominik Mamzer, II piętro, pokój 203 (tel. 043 886 52 20 wew. 20).
Pliki do pobrania: