WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Gmina Pątnów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Termomodernizacja ..."

 2018-11-15    


Gmina Pątnów
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów i Ośrodka Zdrowia w Pątnowie”
Opis projektu:
Cele projektu:
Cel główny: Poprawa jakości powietrza w Gminie Pątnów poprzez termomodernizację i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – Zespołu Szkół Samorządowych oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów wraz z Ośrodkiem Zdrowia.
Główny cel projektu ma doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej o 58,07%. Energia pochodząca z OZE będzie stanowić 16,92%. Grupą docelową projektu są uczniowie i pracownicy szkół oraz mieszkańcy korzystający z usług Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy gminy Pątnów jak i terenów pobliskich z całego woj. łódzkiego. Zadania i zakres rzeczowy projektu przewidują głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w gminie Pątnów wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (w tym oświetlenia i źródła ciepła na OZE). Opracowano studium wykonalności, dokumentację projektową (w tym PFU), dokumentację przetargową oraz audyty energet., planuje się sporządzenie projektu techn. źródła ciepła. Gmina posiada uregulowane kwestie własnościowe (budynki, grunty są własnością Gminy), Gmina dysponuje doświadczeniem w realizacji projektów inwestycyjnych kadrą, środki na pokrycie wkładu własnego zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy.
Wskaźniki projektu:
Produkty:
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 2 szt.
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 3 591,90 m²
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 1 szt.
Rezultaty:
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34): 104,72 t równoważnika CO²/rok
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32): 512 280,34 kWh/rok
- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 1 844,21 [GJ/rok]
- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 826,85 [GJ/rok]
- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 4,82 [MWh/rok]
Zgodnie z art.7 zastosowano mechanizmy uwzględniające wszystkich użytkowników zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Celami pośrednimi są:
• Ograniczenie emisji powierzchniowej;
• Redukcja emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza;
• Zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie i życie mieszkańców;
• Zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko naturalne;
• Poprawa warunków życia mieszkańców przekładająca się na zwiększenie atrakcyjności Gminy Pątnów i całego regionu;
• Zmniejszenie zużycia konwencjonalnych źródeł energii;
• Obniżenie tempa procesu ocieplania klimatu;
• Zmniejszenie prawdopodobieństwa zachorowań (głównie na choroby płuc);
• Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną;
• Wzrost oszczędności wytworzonej energii cieplnej i elektrycznej;
• Oszczędność środków finansowych przeznaczanych na koszty eksploatacyjne – zmniejszenie obciążenia budżetu gminy;
• Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.
Wartość projektu: 1 835 801,41 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 052 915,47 zł