WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     
Zadaj pytanie Wójtowi
RPO
RPO

Aktualności

 Projekt „Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Załęcze Wielkie"

 2019-01-10    
Projekt złożony przez Gminę Pątnów „Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci na działce ewidencyjnej nr 474 w miejscowości Załęcze Wielkie” został wyłoniony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami. Projekt zajął I miejsce na liście rankingowej. Szacowana wartość zadania: 308.069,82 zł netto. Wnioskowane dofinansowanie z EFRR wynosi 286.135, 68 zł
Celem głównym projektu jest: poprawa jakości środowiska naturalnego oraz ochrona zasobów naturalnych poprzez likwidację dzikiego wysypiska śmieci w Załęczu Wielkim.
W ramach projektu szacuje się likwidację 623 ton odpadów zebranych z likwidowanego dzikiego wysypiska.
W zakresie realizacji projektu przewidziana jest także edukacja ekologiczna.