WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Informacja o nowych stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 2016-01-26    
W związku z Uchwałą Nr VII/41/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty Wójt Gminy Pątnów informuje, iż miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą
od dnia 01.04.2015 r. odpowiednio:
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny – 7,50 zł od mieszkańca,
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 13,50 zł od mieszkańca.
Stawka opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, nie uległa zmianie.
Zgodnie z treścią przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Wszelkich informacji udziela Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji Gminy: II piętro (pokój nr 1), tel. 0-43 886 52 20