WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 2016-05-25    
Urząd Gminy Pątnów informuje, że w dniu 14 kwietnia 2016 roku Rada Gminy Pątnów uchyliła Uchwałę Nr XXIV/146/2013 z dnia 30.01.2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W związku z tym od dnia 1 lipca 2016 roku właściciele nieruchomości niezamieszkałych (placówki oświatowe, przychodnie, restauracje, bary, parafie, cmentarze, ochotnicze straże pożarne, sklepy, warsztaty rzemieślnicze, wydzielone części domów mieszkalnych na prowadzenie działalności gospodarczej itp.) zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem (z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Pątnów – wykaz firm w załączeniu pisma, dostępny w Urzędzie Gminy Pątnów oraz na stronie internetowej www.patnow.pl).
W związku z powyższym informujemy o konieczności zawarcia umów i przesłanie ich w formie elektronicznej na adres [email protected] (w formie skanu) lub dostarczenie za pomocą poczty bądź osobiście do Urzędu Gminy w Pątnowie, Pątnów 48, 98-335 Pątnów.
Dodatkowe informacje:
W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.
Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:
− uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej
− indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z jednostką wywozową
– na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza).
Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz. U. z 2016 r., poz. 250 j.t.).
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 j.t.) Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy oraz ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
Pliki do pobrania: