WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych dla Gminy Pątnów (2021 rok)

 2021-02-11    

Gmina Pątnów. na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020 (Dz.U.2016.217 t.j.)

ogłasza

otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w związku z planowanym ubieganiem się Gminy Pątnów o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.I Wysoka jakość edukacji, Poddzialanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu w ramach RPWŁ, w którym Partnerem Wiodącym będzie Gmina Pątnów

Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który zostanie przygotowywany wspólnie przez partnerów. Partner dysponujący wiedzą i doświadczeniem w realizacji projektów związanych ze wsparciem kształcenia ogólnego przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu. Z wybranym Partnerem Gmina Pątnów podpisze porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i planowanej wspólnej realizacji projektu. Po przyznaniu Gminie Pątnów przez Zarząd Województwa Łódzkiego dofinansowania na realizację projektu strony podpiszą umowę partnerstwa, której zakres został wskazany w art. 33, ust. 5 ww. Ustawy.

Planowany zakres działań Partnera: 

1) współpraca przy diagnozie oraz opracowaniu wniosku o dofinansowanie
2) współpraca w zarządzaniu i rozliczaniu projektu
3) organizacja szkoleń kadry
4) zakupy sprzętu

Wybór Partnera oparty będzie o następujące kryteria: 

- zgodność działania Partnera z celami partnerstwa;
- zaproponowana koncepcja realizacji projektu;
- deklarowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa;
- doświadczenia Partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Kryteria oceny ofert Partnera
Kryteria dostępu: 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które łącznie spełniają wymogi:

1.Prowadzą działalność statutową w obszarze edukacji (PKD 85)

2. Potrafią wykazać się doświadczeniem w zakresie prowadzenia realizacji projektów dofinansowanych z EFS: podmiot przygotował-jako wnioskodawca lub partner- co najmniej 3 projekty o dofinansowanie kształcenia ogólnego, które otrzymały dofinansowanie w ramach realizacji programów w perspektywie finansowania 2014-2020, w tym przynajmniej jeden na terenie województwa łódzkiego;

3. Nie zalegają z uiszczaniem wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie wykluczeniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zapisów art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 z późń. zm.) i/lub art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz.769) i/lub art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1417).

Kryteria merytoryczne

1. Zgodność działania Partnera z przedmiotem i celami projektu -max 1 0pkt.

2. Koncepcja realizacji projektu (cele, zadania, wskaźniki)-max 40 pkt.

3. Potencjał oferowanego wkładu partnera w realizację projektu (finansowy, kadrowo­organizacyjny, techniczny)-max 25 pkt

4. Doświadczenie w realizacji projektów z zakresu edukacji, w szczególności dofinansowanych ze środków EFS (tytuł projektu, wartość, grupa docelowa, podstawowe działania, rola w projekcie, źródło dofinansowania) z uwzględnieniem projektów, w których dokonywano zakupów TIK, wsparcia nauczycieli w obszarze wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej oraz rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, a które są planowane do realizacji w przedstawionej przez Partnera koncepcji projektu -max 25pkt

Oferta Partnera obejmuje:

1.Formularz ofertowy podpisany przez upoważnione osoby, zawierający oświadczenie, że Partner nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz podatków, że nie jest wykluczony z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, że żadna z osób zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

2. Odpis z właściwego rejestru i statut jednostki (jeśli jednostka go posiada).

Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie do dnia 04.03.2021 r. godz. 13:00. na adres: Urząd Gminy Pątnów, Pątnów48, 98-335 Pątnów z dopiskiem

„NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU
w ramach konkurs nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/21
Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert"

Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Pątnów dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej. W razie równorzędnej oceny więcej niż jednej oferty, Komisja podejmie negocjacje z oferentami. Dane osób do kontaktu w sprawie naboru: Iwona Napieraj tel. 43/886 52 20 wew. 25, e-mail: [email protected]

Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu, podmioty, które wezmą w nim udział, będą miały możliwość wniesienia odwołania w terminie do 05.03.2021 r. do godz. 13:00 licząc od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej Gminy Pątnów. Decyduje data wpływu odwołania do Urzędu Gminy Pątnów.

Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej. Odwołania rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, informacja zostanie upubliczniona na stronie internetowej Gminy Pątnów.

W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia porozumienia z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia porozumienia z podmiotem, którego oferta uzyskała drugą w kolejności najwyższą liczbę punktów. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji partnerstwa, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów, jaki i do unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Ogłoszenie - pobierz

Regulamin - pobierz

Formularze - pobierz

Formularz oferty (edytowalny) - pobierz