WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PĄTNÓW

 2016-03-21    
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pątnów (PSZOK), zlokalizowany w miejscowości Pątnów – dawna baza SKR w Pątnowie.
2. PSZOK w Gminie Pątnów prowadzony jest przez EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów.
4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.
5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
6. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie od mieszkańców Gminy Pątnów.
7. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
8. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady selektywnie zebrane dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą, dot. odpadów budowlano – rozbiórkowych) na terenie Gminy Pątnów. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest na żądanie pracownika okazać dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Pątnów.
9. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
a) przeterminowane leki,
b) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe – szczelnie zamknięte),
c) odpady wielkogabarytowe w tym stolarka okienna i drzwiowa,
d) odpady budowlano-rozbiórkowe – z wyłączeniem materiałów zawierających azbest,
e) opakowania ze szkła (białe oraz kolorowe),
f) opakowania z tworzyw sztucznych,
g) odpady ulegające biodegradacji (zielone),
h) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) zużyte opony samochodowe.
10. Odpady wymienione w pkt. 9 gromadzone są selektywnie w pojemnikach i kontenerach, które są odpowiednio oznakowane dla poszczególnych frakcji odpadów. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich kontenerach lub pojemnikach.
11. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w pkt. 9.
12. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w pkt. 9 niniejszego Regulaminu. Obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych niezgodnie z Regulaminem.
13. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK.
14. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela na miejscu pracownik PSZOK lub pracownik Urzędu Gminy Pątnów pod numerem telefonu (43) 886-52-20.
15. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie internetowej Gminy Pątnów www.patnow.biuletyn.net.