WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie: 43 886 52 50 lub elektronicznie: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP: /9014rswu1e/skrytka.     
Gmina Pątnów - Aktualna Sytuacja Epidemiologiczna w Powiecie Wieluńskim

Kanały informacyjne

Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów

Gmina Pątnów na Facebook

Gmina Pątnów na Instagram

Gmina Pątnów na Twitte

Gmina Pątnów na Pinterest

Gmina Pątnów - Transmisje na żywo

Darmowe Powiadamianie SMS w Gminie Pątnów
Darmowe Powiadamianie w Gminie Pątnów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Aktualności

 Realizujemy nowatorski projekt e-Pątnów

 2020-09-03    

Gmina Pątnów ze środków RPO WŁ w ramach poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne realizuje projekt „E-Pątnów lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”. Łączna wartość projektu to 1 348 207,80 wkład finansowy i rzeczowy gminy (udostępnienie sal lekcyjnych) planowany jest na poziomie ok. 7,10% wartości projektu.

Projekt „E-Pątnów – lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów” służy podniesieniu jakości edukacji w Gminie Pątnów w okresie 15.10.2018 – 29.11.2020. Działania projektowe skupiają się na 2 grupach beneficjentów – uczniach i uczennicach oraz nauczycielach i nauczycielkach w szkołach podstawowych w Dzietrznikach, Pątnowie i Załęczu Małym oraz na doposażeniu samych placówek.
Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Pątnów a jednostką spoza sektora finansów publicznych tj. niepubliczną placówką oświatową Optima. Partnerstwo obejmuje zarówno etap tworzenia wniosku, jak i jego realizację. Partner wniósł do projektu doświadczenie w realizacji projektów współdziałania z EFS oraz wiedzę dotyczącą nowoczesnych form edukacyjnych, współpracy z ośrodkami akademickimi i doświadczenie związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zajęcia z uczniami i uczennicami w większości prowadzą nauczyciele pracujący w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pątnów. W toku realizacji projektu uczniowie tych szkół uzyskują kompleksowe wsparcie dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych z matematyki, języków obcych, informatyki, przedmiotów przyrodniczych oraz nabędzie kompetencje uniwersalne niezbędne na rynku pracy, a to umiejętność pracy w grupie, innowacyjność, kreatywność. W ramach tego projektu prowadzona jest także terapia uczniów i uczennic z niepełnosprawnością oraz dysfunkcjami wynikającymi z zagrożenia niedostosowania społecznego, zaburzeń emocjonalnych, zaniedbań środowiskowych, specyficznych trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych.

Kadra szkół została objęta doskonaleniem zawodowym wdrażającym do nowoczesnego, efektywnego nauczania, z wykorzystaniem metod badawczych i doświadczalnych, narzędzi TIK oraz dotyczącym pedagogiki specjalnej.

W toku realizacji tego projektu trzy szkoły otrzymały doposażenie do pracowni komputerowych a dwie z nich kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczych. Zakupiono 42 laptopy nauczycielskie, które umożliwią nauczycielom zatrudnionych w szkołach zarówno przygotowanie materiałów edukacyjnych, pozyskiwanie ich z zasobów edukacyjnych w sieci Internet, jak i prezentowanie podczas lekcji. Zostały także zakupione także 28 komputerów stacjonarnych, 13 tablic interaktywnych, 3 wizualizery i 3 urządzenia wielofunkcyjne.

W ramach doposażenia pracowni przyrodniczych szkoły otrzymały m.in. mikroskopy, teleskopy, lupy, lornetki, wagi, deszczomierze, higrometry, aerometry, kompasy, siłomierze, elektroskopy, silniczek, sygnalizator piezoelektryczny, igłę magnetyczną., soczewki i lusterka, pryzmaty, zestaw optyczny, zestaw 50 skał i minerałów, stetoskop, ciśnieniomierz automatyczny, zestaw metali, stopów, drut, zestaw akwarystyczny z odczynnikami, kwasomierz, suszarkę laboratoryjną, akwarium i terrarium, profile glebowe, modele szkieletów i organów, zestaw do budowy cząsteczek, szafę metalową na odczynniki, dygestorium.
Galeria zdjęć: