WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     
Zadaj pytanie Wójtowi
RPO
RPO

Studium

Gmina Pątnów nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, a jedynie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pątnów przyjęty Uchwałą Rady Gminy Pątnów Nr XXVI/139/2001 z 12 maja 2001 r.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom większości mieszkańców naszej gminy, w celu uporządkowania i ukierunkowania trybu realizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy Pątnów, przystąpiliśmy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszarów gminy, obejmującej wyłącznie tereny rolne, dla których przewidujemy wprowadzenie zakazu zabudowy.
W drugiej połowie 2016 r. powinniśmy przystąpić do opracowania zmiany studium gminy Pątnów, gdyż wymaga ono aktualizacji a ponadto, zgodnie z ustawą Prawo Wodne, gmina ma obowiązek wprowadzić do studium wyznaczone obszary z granicami terenów zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego w przeciągu 30 miesięcy od daty otrzymania map od Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a takie mapy otrzymaliśmy w 2015 r. Wymuszona niejako zmiana studium, nastąpi z równoczesną niezbędną aktualizacją już pod kątem przyszłego planu zagospo-darowania przestrzennego gminy Pątnów.
Opracowanie takiego planu zagospodarowania przestrzennego z wyznaczeniem nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługowo - przemysłową, przewidujemy w latach 2018 r. - 2020 r.


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pątnów - kliknij aby pobrać